fbpx

Общи условия


Преди да започнете да използвате нашите услуги, моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта.

В случай че продължите използването на сайта след прочитане на Общите условия, ще считаме, че сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях. Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас и ТОП ГАЙДС и по отношение на всички услуги, които предлагаме.

В случай че не сте съгласни с Общите условия, моля да преустановите незабавно използването на сайта и услугите предлагани от ТОП ГАЙДС. Ако имате въпроси относно Общите условия можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@topguides.bg

Настоящите Общи условия описват Условията за резервация, валидни за всички пътувания и услуги, предоставени от „ТОП ГАЙДС“ ООД, ЕИК 205461793,  притежаващо Лиценз за извършване на туроператорска дейност РК-01-7974/14.03.2019г., застраховка “Отговорност на туроператора“, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, полица № 03700100004430/06.04.2023, сключена със ЗАД „Лев Инс“ адрес: гр.София, бул. Симеоновско шосе 67, телефон: +359 2/ 952 33 23.

Когато резервирате пътуване или услуга с ТОП ГАЙДС, се счита, че сте изразили своето съгласие с Условията за резервация.

Моля, да се запознаете предварително с тях, както и с подробното описание на пътуването, което желаете да резервирате, в което е посочен маршрутът, нивото на трудност,  стилът, както и всички допълнителни изисквания към участниците в пътуването.

I. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1. Условия за резервация 

Резервация за всяко пътуване или услуги се прави онлайн, на уебсайта на ТОП ГАЙДС – https://topguides.bg или по ел. поща , на адрес: info@topguides.bg. За да направите резервация, предварително трябва да сте избрали определена програма. В случай че направите резервация от името на други участници, се приема, че Вие, като представител на групата, сте се съгласили с Условията за резервация от името на всички участници. Когато правите резервация е необходимо да предоставите всички специфични изисквания, които имате, или от които имате нужда в това число: изисквания за настаняване, храна и транспорт, както и съществена информация за Вас (всички участници, ако правите резервация за група), която може да включва, но не се ограничава до – хронични заболявания, медицинска информация и медицински условия, ако има такива, контакт и заболявания със заразни болести, алергии към храни и/или медикаменти, физически и психически ограничения и др.под., което може да повлияе на участието в пътуването преди резервацията.*

* Моля, имайте предвид, че в случай че предоставяте информация относно здравословното състояние на трети лица, то е необходимо предварително да сте ги уведомили за каква цел събирате тази информация и на кого ще ги предадете! Задължително е да цитирате текста, описващ Политиката за поверителност и работа с лични данни на ТОП ГАЙДС, публикуван на сайта www.topguides.bg

2. Депозит и доплащане

Резервация се прави само след заплащане на депозит, който се състои от 30 до 50% от общата сума за всички пътуващи. ТОП ГАЙДС си запазва правото да определи сумата на депозита според конкретното пътуване или услуга, според броя на участниците, сезона и т.н. Във всички случаи доплащането се извършва до 30 дни преди датата на пътуването. В случай че пълното плащане не бъде получено до определения краен срок, се дължи неустойка според условията за анулации. Ако към момента на резервация е налице по-малко от 30 дни период до желаната дата на тръгване, е необходимо да направите пълно плащане, за да резервирате пътуването или услугата.

3. Начини на плащане 

ТОП ГАЙДС използва различни начини на плащане, а именно: чрез банков превод, Transferwise, Revolut, Paysera и PayPal преводи, плащания с кредитни и дебитни карти. Всички разходи и комисионни, допълнителни такси на съответния оператор на платежни услуги, свързани с нареждането на превода, са за сметка на пътуващия.

4. Потвърждение на резервацията

За потвърждаване на резервацията след получаване на депозита или цялото плащане за направената от Вас резервация, ТОП ГАЙДС издава фактура и Ви изпраща Договор за туристически пакет, на посочения в резервацията електронен адрес. В случай че Пътуващият няма възможност да подпише и изпрати обратно подписан екземпляр на електронния адрес на ТОП ГАЙДС, договорът се счита за сключен при посочените в него условия, ако Пътуващият, в срок до 7/седем/ дни върне отговор на електронния адрес на ТОП ГАЙДС, че е съгласен и приема условията на договора.

5. Вашите данни

За да изготви и Ви изпрати Договор за туристически пакет трябва да предоставите на ТОП ГАЙДС следните данни, които включват, но не се ограничават до: три имена, електронна поща,  вид и номер на документ за самоличност, ЕГН/дата на раждане, националност, дата на издаване и изтичане на документа за самоличност, както и информация за  медицински състояния – хронични заболявания,  в т.ч. астма, диабет, сърдечни нарушения, обезпечени или не с медикаментозно лечение, контакт и заболявания със заразни болести, алергии към храни и/или медикаменти, физически и психически ограничения и др.под., които могат да повлияят на способността Ви да извършите резервираното пътуване. Информацията за здравословното Ви състояние и необходимите Ви медикаменти е жизненоважна, в случай на нужда от реакция при спешни състояния!  Ако не предоставите исканите данни Договор за туристически пакет не може да бъде сключен по Ваша вина и може да дължите неустойка, според условията за анулации.

II. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ/АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
6. Анулиране от страна на Пътуващия

Анулиране от Пътуващия на резервация или на сключен Договор за туристически пакет ще има действие само, когато се получи писмено потвърждение за анулацията на електронния адрес на ТОП ГАЙДС: info@topguides.bg. Анулиране, направено устно на служители на ТОП ГАЙДС (шофьори, екскурзоводи, представители на хотели и курорти) или писмено на друг електронен адрес, няма да се счита за валидно. Ако отмените пътуване или в случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на ТОП ГАЙДС, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършва при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

– 30 или повече дни преди заминаването  – 20% от депозита;

– между 30 и 15 дни преди заминаването – 50% от общата цена на пътуването;

– между 14 и 8 дни преди заминаването – 70% от общата цена на пътуването;

– 7 дни или по-малко преди заминаването – 100% цената на пътуването.

Ако желаете, можете да сключите Застраховка „Анулиране и прекратяване на пътуване“, която да покрива таксите за анулиране. Ако се откажете от пътуването по някаква причина след като то е започнало, ТОП ГАЙДС не възстановява разходите за неизползвани услуги. Ако не успеете да тръгнете на датата на заминаване за резервираното пътуване, може да се присъединете към него след заминаване или да се откажете от него преди неговото завършване, но заплатените суми не се възстановяват.

Вие имате право да прекратите договора за туристически пакет преди започването на неговото изпълнение, без да заплащате никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет. В този случай Вие имате право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет.

7. Анулиране от страна на ТОП ГАЙДС 

ТОП ГАЙДС има право да анулира/прекрати Договора за туристически пакет и да Ви възстанови изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства /тероризъм, природни бедствия, политическа нестабилност или други външни събития/ и Ви е уведомил за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Ако ТОП ГАЙДС анулира Вашето пътуване поради непреодолими и извънредни обстоятелства, заплатената от Вас сума може да бъде прехвърлена за друга дата на заминаване или да получите пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет. ТОП ГАЙДС не носи отговорност за разходи, които може да сте направили в резултат на Вашата резервация, включително, но не само визи, ваксинации, доброволни застраховки или невъзстановими полети.

III. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА
8. Промяна на резервация

Ако желаете да прехвърлите резервацията си/договора за туристически пакет на друго лице, трябва да отправите писмено предизвестие или уведомление на електронния адрес на ТОП ГАЙДС не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Договорът за туристически пакет може да бъде прехвърлен на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Лицето, на което се прехвърля, ще се счита информирано от прехвърлителя си за условията по договора за туристически пакет и настоящите Общи условия. ТОП ГАЙДС информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето, като тези разходи не може да превишават действителните разходи, направени от ТОП ГАЙДС във връзка с прехвърляне на договора за туристически пакет.

9. Цени на резервациите – точност и промени

Обявената цена на туристическия пакет се сформира на база брой участници. Разходите ни, а в последствие и цената към Вас, зависят от броя хора, които действително са се записали и заплатили обявения туристически пакет. Поради тази причина, цената може да бъде променена включително след сключване на договора и получаване на пълното плащане на цената.

(1) В случай на промяна на цената поради увеличение на броя пътуващи, разликата между заплатеното от Вас и намалената цена на туристическия пакет, ще ви бъде възстановено по посочен от Вас начин.

(2) В случай на увеличение на цената поради по-малък брой участници от първоначално заявения, ще бъдете надлежно уведомени за необходимото доплащане и в какви срокове то трябва да бъде направено, в случай че желаете да продължите пътуването си при променените условия.

Ще се стремим да бъдете уведомявани за промените в срок не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Ние се стремим да представим информацията в нашия уебсайт и брошури възможно най-точно, но тъй като грешки могат да възникнат по време на публикуването, Ви молим да се уверите, че информацията и цената в момента на резервацията са коректни, както и да сравните информацията, предоставена впоследствие с договора за туристически пакет.

10. Промяна в маршрути

Естеството на пътуванията организирани от ТОП ГАЙДС изискват значителна гъвкавост. Маршрутът, предвиден за всяко пътуване, е предварително обявен, но разписанията, транспортът, както и самият маршрут могат да бъдат променени без предварително предупреждение поради непреодолими и извънредни обстоятелства или събития. ТОП ГАЙДС обаче, оказва без необосновано забавяне подходящо съдействие, в случай че пътуващ е изпаднал в затруднение. Когато затруднението Ви е причинено умишлено или поради небрежност от самия Вас, се заплаща такса за оказаното съдействие, като таксата не може да надвишава действителните разходи, направени от ТОП ГАЙДС за оказаното Ви съдействие. За контакт или искане за оказване на съдействие при затруднение, следва да използвате следните начини: телефон +359882427187 , e-mail: info@topguides.bg.

ТОП ГАЙДС се стреми да извършва всички пътувания, както е описано по програма, но си запазва правото да променя маршрута на пътуването.

Преди заминаване: Ако ТОП ГАЙДС направи значителна промяна, ще Ви информира по ясен и разбираем начин на посочените от Вас контакти. За значителна промяна се счита такава, която засяга поне един ден спрямо описани пет дни от програмата на пътуване. Когато бъде направена значителна промяна, пътуващият може в срок от седем дни от уведомлението:

(i) да приеме предложената промяна или

(ii) да прекрати сключения договор за туристически пакет без да заплаща такса за прекратяване на договора.

Когато пътуващият избере да прекрати договора за туристически пакет, може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТОП ГАЙДС предлага такъв. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, ТОП ГАЙДС възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

След заминаване:  ТОП ГАЙДС си запазва правото да променя маршрута след отпътуване поради непреодолими и извънредни обстоятелства или събития. При такива непредвидени обстоятелства допълнителните разходи за всички необходими промени по маршрута се поемат от ТОП ГАЙДС. ТОП ГАЙДС не носи отговорност за случайни разходи, които могат да възникнат в резултат на промяната на маршрута, като визи, ваксинации или невъзстановими полети, както и в случай че промяната се дължи на поведение (действие/бездействие) на Пътуващия.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
11. Паспорти и визи

Трябва да носите валиден паспорт и да сте получили всички подходящи визи, разрешителни и сертификати за държавите, които ще посетите по време на пътуването. Вашият паспорт трябва да е със срок на валидност не по-малко от 6 месеца след края на пътуването. Ваша отговорност е да гарантирате, че притежавате правилните визи, разрешителни и сертификати за Вашето пътуване. Ние не носим отговорност, ако Ви бъде отказано влизане в държава, поради липса на валиден паспорт, виза или друга документация за пътуване. Информация за визовия режим и необходимите визови изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, както и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава ще получите от ТОП ГАЙДС при сключвaне на Договора за туристически пакет. Можете да се запознаете предварително с информация за визовия режим и особености при пътуване в определени държави на https://www.mfa.bg/bg/situationcenter.

12. Застраховки при пътуване

Задължително е сключването на застраховка за всички пътуващи с ТОП ГАЙДС и тя трябва да бъде сключена преди началото на изпълнението на туристическия пакет. В случай, че сте български гражданин, който ще участва в пътуване на територията на България, то задължителна е планинска застраховка, която да покрива планинско спасяване на територията на България, според практикуваната активност. В случай, че сте български гражданин, който се записва за участие в пътуване извън България, или чужденец, който ще участва в пътуване на територията на България, то  вашата застраховка за пътуване трябва да осигурява покритие срещу личен инцидент, смърт, медицински разходи, планинско спасяване според практикуваната активност и спешно репатриране с препоръчително минимално покритие от 20 000 евро за всяка от категориите покритие. Също така препоръчваме тя да обхваща анулиране, лична отговорност,  загуба на багаж и лични вещи. Преди да сключите застраховката за спасителни разноски е необходимо да се уверите, че тя покрива рискове според активността или активностите, които ще се провеждат по време на пътуването (пешеходни преходи, вело преходи, ски туринг и извънпистово каране на ски, катерене, алпинизъм, други), както и да се информирате относно способите на спасяване, на които можете да разчитате в дестинацията на пътуването – организирано планинско спасяване, хеликоптерно спасяване и др.под.

Необходимо е да представите номера на полицата си на сключената застраховка и 24-часов номер за спешна помощ на застрахователната компания в първия ден на пътуването, в противен случай няма да можете да се присъедините към пътуването. Ако имате застраховка за пътуване, свързана с вашата кредитна карта или банкова сметка, моля, уверете се, че разполагате с данни за участващия застраховател, номера на застрахователната полица и номера за спешен контакт, а не името на банката и данните на кредитната карта.

13. Водач на група

ТОП ГАЙДС организира групови пътувания, които се ръководят от водач на групата. Решението на водача на групата е окончателно по всички въпроси, които може да засегнат безопасността или благосъстоянието на всеки пътник или член на персонала, участващ в пътуването. Ако пътник не спазва решение, взето от водача на групата или пречи на безопасността или мобилността на групата, водачът на групата може да го отстрани от пътуването незабавно без право на възстановяване на заплатените от него услуги. ТОП ГАЙДС си запазва правото да не сключи договор за туристически пакет с такъв пътник за друго резервирано от него бъдещо пътуване. Всеки пътник се задължава да спазва законодателството на всички посетени държави, както и се съгласява да пътува в съответствие с указанията за пътуване на водача на групата.

14. Приемане на риска

Естеството на организираните от ТОП ГАЙДС пътувания са авантюристични и участието в тях включва донякъде и личен риск. Посещават се места, където политическите, културните и географските ширини предвиждат опасности и физически предизвикателства. Ваша отговорност е да се запознаете с цялата необходима информация за пътуването, както и за естеството на маршрута, по който сте избрали да пътувате. Със сключване на договор за туристически пакет Вие потвърждавате, че сте съгласни с условията на пътуването и приемате, че сте запознати с личните рискове, свързани с конкретното пътуване. ТОП ГАЙДС ще Ви информира и съдейства при получаване на информация за възможните рискове, които могат да бъдат претърпени при изпълнение на конкретен туристически пакет. Туристическите пакети и услуги, предоставяни от ТОП ГАЙДС не са подходящи за хора с ограничена подвижност и/или здравословни проблеми.

15. Ограничаване на отговорността

ТОП ГАЙДС носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от ТОП ГАЙДС, или от други доставчици на туристически услуги. Вие от своя страна сте задължен да уведомите без необосновано забавяне ТОП ГАЙДС за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в сключения от Вас договор за туристически пакет.

При подписване на договор за туристически пакет, или на по-късен етап, но не по-късно от момента преди започване на изпълнението на туристически пакет, КЛИЕНТЪТ подписва Декларация за предоставяне на информация относно здравословното състояние на пътуващите и поемане на отговорност. Посочените в нея данни се съхраняват единствено за целите на изпълнение на туристическия пакет и съдържат жизненоважна информация, в случай на нужда за реакция в спешни ситуации. Декларациите се съхраняват в един оригинален екземпляр, който се предоставя от клиента (туриста – член на група) на ТОП ГАЙДС, или директно на водача и се унищожават в 7 дневен срок след приключване на изпълнението на туристическия пакет.

16. Допълнителни услуги

Допълнителни услуги, които не са включени в туристическия пакет/общата цена на пътуването, не представляват част от пътуването. Водачът на групата или местен представител не носят отговорност по никакъв начин за оказаното съдействие при организиране и провеждане на допълнителни услуги. Договор за предоставяне на допълнителни услуги се сключва между Вас и доставчика на услугите.

17. Спорове и рекламации

При оплакване от пътуване, моля, информирайте водача на вашата група или нашия местен представител, с оглед разрешаване на случая. Ако заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламация става в писмена форма, изпратена на електронния адрес на ТОП ГАЙДС, а именно: info@topguides.bg, до 15 дни след приключване на пътуването.

Всички спорове по изпълнение на сключен Договор за туристически пакет ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане в родово компетентния съд в гр.София.

Споровете могат да бъдат отнасяни от страните и за разглеждане от органи за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите или чрез платформата за онлайн решаване на спорове – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=BG, съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), съгласно изискванията на чл.84, ал.1, т.7 от Закон за туризма.

19. Политика за поверителност

Моля запознайте се с нашата Политика за поверителност и работа с лични данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия.